Wanneer BTW over incassokosten?

Lees welke schuldeisers niet BTW plichtig zijn waardoor er wel BTW gerekend mag worden.

Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 • de schuldeiser heeft de invordering uit handen geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau of deurwaarder, en;
 • de schuldeiser is niet BTW-plichtig en kan dus de verschuldigde BTW aan het incassobureau of deurwaarder niet verrekenen.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er wel BTW over de incassokosten berekend mag worden:

 • verhuurders;
 • onderwijsinstellingen;
 • banken;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • medische beroepen;
 • de overheid.


Wanneer de schuldeiser zelf de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) heeft verstuurd met daarin de aankondiging van de hoogte van de incassokosten en de vordering wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, dan mag de BTW pas berekend worden wanneer eerst de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) met een aankondiging van de BTW-verhoging verstuurd is, indien niet binnen 14 dagen wordt betaald.

Wanneer een schuldeiser BTW-plichtig is en zijn vorderingen verkoopt (bv telefoonvorderingen), wordt door de nieuwe schuldeiser veelal BTW over de incassokosten berekend. Dat is echter aanvechtbaar. Zie hier voor meer info.

Kosten voor een betalingsregeling

Bij een betalingsregeling sluit de schuldenaar een overeenkomst met de schuldeiser om de vordering in termijnen te voldoen. Wanneer daarin een clausule is opgenomen dat voor elke betalingstermijn bijvoorbeeld € 5,00 aan kosten berekend wordt, dan is dat alleen geldig wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die gelden voor het in rekening brengen van redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten).
Dus het in rekening brengen van kosten voor een betalingsregeling is vernietigbaar wanneer:

 • dit overeengekomen is wanneer betrokkene nog niet te laat was met betalen (niet in verzuim);
 • er voorafgaand aan de overeenkomst geen correcte 14-dagenbrief is verstuurd.

Wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen de ten onrechte in rekening gebrachte kosten worden teruggevorderd. Eenvoudiger is natuurlijk om bij de laatste betalingstermijn de ten onrechte in rekening gebrachte kosten te verrekenen.

Uitspraken Meer informatie

Verborgen dubbele incassokosten

Het komt regelmatig voor dat er dubbele incassokosten in rekening worden gebracht. De schuldeiser heeft eerst zelf al een eigen incassotraject met eigen incassokosten in gang gezet en vervolgens wordt de verdere invordering uitbesteed aan een incassobureau. Het incassobureau berekent dan ook nog eens incassokosten. Dubbele incassokosten dus.
Zie onderstaand voorbeeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wet maximering incassokosten dat deze praktijken niet zijn toegestaan. Er mag slechts één keer incassokosten berekend worden.

Een voorbeeld 
Het incassobureau int een vordering voor een energiebedrijf. Op de specificatie staat een hoofdsom van € 240. In werkelijkheid is de hoofdsom eigenlijk € 200 want het energiebedrijf heeft zelf al € 40 aan kosten berekend. Op de specificatie van het incassobureau zijn deze kosten opgenomen in de hoofdsom met het gevolg dat er € 40 te veel berekend wordt.

Specificatie De werkelijke kosten Te veel berekend
Hoofdsom € 240 Hoofdsom € 200 Berekend € 80
Rente tot heden € 4,03 Rente tot heden € 4,03 Maximum incassokosten € 40
Incassokosten € 40 Incassokosten € 40 Te veel € 40
Kosten schuldeiser € 40
Totaal € 284,03 Totaal € 284,03

Meer interessante weetjes en nieuwtjes leven over incasso of heeft u wanbetalers: Kijk dan op onze speciaal ingerichte website: Dutch Debts: http://www.dutch-debts.nl/2018/04/

 

internationale betalingen!

Als uw bedrijf zaken doet met het buitenland krijgt u te maken met internationale betalingen. Waar moet u aan denken als u internationale bankzaken doet? Welke betalingsmogelijkheden zijn er? Wat zijn de risico’s? En hoe verkleint u deze betalingsrisico’s?

Betalingsgewoonten

Betaalgewoonten kunnen per land verschillen. Bij landeninformatie leest u meer over betalingsgewoonten en het betalingsverkeer in een aantal exportmarkten. Binnen Europa gelden betalingstermijnen van 30 tot maximaal 60 dagen. Buiten de EU zijn betalingstermijnen vaak veel langer. Cheques worden in Nederland niet veel gebruikt, maar in andere landen wel. Een land hanteert mogelijk bijzondere wettelijke voorwaarden die uw internationale betalingen raken. Bijvoorbeeld een verbod op vooruitbetaling of vereist gebruik van een letter of credit. 

Zekerheid of risico

Als de betaling niet in euro is, loopt u valutarisico’s. Bekijk de mogelijkheden om de financiële risico’s

Met grote regelmaat hebben wij te maken met internationale zaken – zeker in Rotterdam is de handel met internationale handelspartners enorm en de incassopraktijk houdt niet op bij de grens. Met name Duitse en Engelse bedrijven schakelen ons met grote regelmaat in om incasso met handelspartners in Nederland te voeren.

Buitenlandse bedrijven kunnen ons inschakelen in geval van wanbetalers in Nederland en starten wij de vereiste procedure op. neem contact op met Arthur Hansen.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

5 misverstanden over incasso

Incassokosten zijn kosten die een deurwaarder of incassoburo maakt om ervoor te zorgen dat iemand die geld schuldig is alsnog zijn schuld betaalt. De meeste incassoburo’s maken geen gebruik van juristen of andere professionals met een juridische achtergrond, waardoor veel incassokosten ten onrechte worden opgelegd. Welke misverstanden bestaan er zoal over incassokosten en incassomaatregelen?

1. Incassokosten altijd betalen
Hoewel veel incassoburo’s je anders zullen vertellen, zijn incassokosten pas verschuldigd nadat je ervan op de hoogte bent gebracht dat je een (terechte) schuld moet betalen. Als je niet betaalt nadat je van de schuld op de hoogte bent gebracht en het incassoburo heeft aantoonbaar acties verricht om de schuld te innen, dan ben je in verzuim. Pas vanaf dat moment zijn incassokosten verschuldigd. Hier zijn weliswaar uitzonderingen op, maar daarvan is in de praktijk niet vaak sprake.

2. Deurwaarder en incassoburo zijn hetzelfde
Een incassoburo heeft geen wettelijke status: ook jij mag een incassoburo beginnen. Een gerechtsdeurwaarder daarentegen wordt door de overheid benoemd. De overeenkomst is dat zowel een incassoburo als een gerechtsdeurwaarder schulden innen in opdracht van een schuldeiser. De bevoegdheden van een deurwaarder gaan echter verder: hij mag een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen en een woning ontruimen.

3. Betalingsregeling is een recht
Een betalingsregeling is niet in de wet geregeld. Je hebt als schuldenaar dus niet het recht om van de schuldeiser een betalingsregeling af te dwingen. De meeste schuldeisers zijn echter wel vaak bereid om een betalingsregeling te treffen, omdat op die manier de kans het grootst is dat ze nog iets van de schuld terugzien.

4. Beslaglegging na betalingsregeling
Nadat eenmaal een betalingsregeling is overeengekomen, dan zijn zowel schuldeiser als schuldenaar daaraan gebonden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen beslag mag worden gelegd, nadat een betalingsregeling is overeengekomen. Hierbij is het natuurlijk wel van belang dat betalingsregeling ook daadwerkelijk wordt nagekomen.

5. Ook andere kosten betalen
Incassoburo’s zijn vindingrijk als het gaat om verschillende kosten in rekening te brengen. Zo worden op aanmaningen vaak kosten opgesomd als kantoorkosten, administratiekosten, aanmaningskosten, etc. Dit is niet toegestaan, anders gezegd, deze hoef je niet te betalen. Alleen kosten gemaakt ter inning van de schuld – incassokosten – mogen in rekening worden gebracht.

Wil je meer weten over incasso, neem dan contact op met Arthur Hansen.

Wat zijn uw betalingstermijnen en waar ligt de winst?

U kent het wel: er zijn een aantal klanten laat met betalen terwijl u uw leveranciers ook moet betalen. Dertig dagen is de norm, maar landelijk gezien neemt men met gemak er nog eens twee weken bij. Of langer. Wij zelf zijn nog van de oude stempel en betalen facturen direct (zeker als daar een beloning tegenover staat) of binnen het vereiste termijn om een goede relatie tot stand te houden. Maar wat doet u als de klant toch in gebreke blijft? En hoe kunt u winst boeken? Dutch Debts zet het voor u op een rijtje.

Winst boeken is relatief – sommige bedrijven zijn blij als er binnen het termijn betaald wordt. Daarom is de administratie van groot belang om de betalende klant en de openstaande rekeningen goed in de gaten te houden. U bent immers geen bank die de lopende zaken voor financiert. Een doeltreffend middel is om bijvoorbeeld een percentage uit te loven: Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum kunt u 1 tot bijvoorbeeld 5 % betalingskorting (van het netto-goederenbedrag) in mindering brengen. Bedrijven ontvangen nu geen rente bij hun eigen bank (en moeten binnenkort betalen) dus die zullen blij zijn met deze regeling. 

Maak duidelijk wat uw betalingstermijnen zijn en wat u rekent aan incassokosten en wettelijke rente.

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Wettelijke betalingstermijnen

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd.

Business-to-business (B2B)

 • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
 • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
 • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt als inkoop- en leveringsvoorwaarden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2014) en de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014).

Wat kunt u doen als uw klant niet betaalt?

Als uw klant uw factuur niet of te laat betaalt, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als uw schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding is een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Is uw schuldenaar een bedrijf (B2B)? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Hebt u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Moet u een aanmaning naar uw klant sturen?

Alleen als uw klant een consument is. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht.

Dutch Debts is een initiatief van Avinci Advocaten – wij doen niet anders dan geschillen, overeenkomsten en betalingsvoorwaarden bij de rechter uitvechten. Nu hoeft het niet altijd zo ver te komen en daarvoor hebben wij Dutch Debts bedacht. Een snelle, efficiënte manier om uw geld zo snel mogelijk op uw bankrekening te krijgen. Eerst in goed overleg, vervolgens met daadkracht. Dutch Debts gaat net iets verder dan een gewoon incasso bureau door hun back-up en enorme ervaring van de advocaten die er achter zitten -alleen betaalt u dan niet de hoofdprijs. Wilt u weten hoe? Kijk dan eens op onze website of maak een afspraak met directeur Mr Arthur Hansen om te kijken wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Info Bron: ondernemersplein, pianoooo.nl, rijksoverheid.nl, rvo.nl, rechtspraak.nl consuwijzer.nl

‘Nieuwe wet maakt berekenen beslagvrije voet niet makkelijker’

Ook na een nieuw wetsvoorstel blijft het ingewikkeld om een bestaansminimum te berekenen voor mensen die veel schulden hebben en te maken krijgen met beslaglegging, stelt de Raad voor de Rechtspraak donderdag.

Wanneer er beslag wordt gelegd op het iemands inkomen, dan heeft diegene nog steeds recht op een bedrag om rond te komen.

De systematiek voor het bepalen van dit bedrag, de beslagvrije voet, werd als te complex ervaren. Mensen met schulden moeten veel gegevens aanleveren, bijvoorbeeld over de toeslagen die ze ontvangen, de huur die ze betalen en hun inkomen. Dat gaat vaak mis, waardoor tienduizenden huishoudens te weinig overhouden om van te leven.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stelt voor dit systeem te vereenvoudigen. Niemand hoeft dan meer gegevens aan te leveren en deurwaarders kunnen op een eenvoudige manier een berekening maken.

 

Wiskundige handigheid

Maar volgens de raad blijft de berekening van de beslagvrije voet na deze wetswijziging ingewikkeld. Ook de controle van de berekeningen door rechters wordt niet vereenvoudigd.

De raad zegt het streven naar vereenvoudiging toe te juichen. “De nu voorgestelde regeling is echter alsnog erg gecompliceerd. De berekeningswijze, waar veel variabelen bij betrokken zijn, vereist een wiskundige handigheid die de meeste mensen niet hebben”, schrijft de Raad.

“Vervolgens zijn ook nog allerlei correcties en aanvullingen mogelijk. Bovendien blijft het achterhalen van de benodigde informatie een struikelblok; niet alle gegevens zijn gemakkelijk voorhanden.”

 

Leefsituatie

In een reactie zegt staatssecretaris Klijnsma tegenover NU.nl dat de berekening van de beslagvrije voet wel degelijk eenvoudiger wordt. “Schuldenaars hoeven in het nieuwe systeem zelf geen gegevens meer aan te leveren, en juist bij die aanlevering gaat het nu vaak mis”, aldus de bewindsvrouw.

“Het bedrag dat iemand met schulden minimaal moet overhouden om van te leven wordt straks alleen nog berekend op basis van leefsituatie en inkomen van de schuldenaar en eventueel van de partner.”

Welkom bij Dutch Debts.

Wij zijn een professionele incasso dienst onder leiding van advocaten. Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam en Brielle om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen in omgeving Rotterdam en Europoort.

Het verschil tussen een incasso bureau onder leiding van advocaten en een regulier incasso bureau leggen wij u haarfijn uit. Onze speerpunten zijn snelheid, professionaliteit en het geld waar u recht op hebt, zo snel mogelijk op uw eigen bankrekening te krijgen. Gerechtigheid – wij doen niet anders.

Het incasso traject bij Dutch Debts is korter dan bij een regulier incassobureau omdat de ingeschakelde advocaten de zaak oppakken vanaf de eerste sommatiebrief, direct beslag kunnen leggen en de procedure inzetten tot en met het verkrijgen van het toewijzend vonnis en het daadwerkelijk incasseren van de vordering. Daar doen wij alles voor.

Er zijn verschillende mogelijkheden en deals die u kunt vinden op deze site.

Wij lossen uw problemen zo snel mogelijk op.