Wanneer BTW over incassokosten?

Lees welke schuldeisers niet BTW plichtig zijn waardoor er wel BTW gerekend mag worden.

Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 • de schuldeiser heeft de invordering uit handen geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau of deurwaarder, en;
 • de schuldeiser is niet BTW-plichtig en kan dus de verschuldigde BTW aan het incassobureau of deurwaarder niet verrekenen.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er wel BTW over de incassokosten berekend mag worden:

 • verhuurders;
 • onderwijsinstellingen;
 • banken;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • medische beroepen;
 • de overheid.


Wanneer de schuldeiser zelf de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) heeft verstuurd met daarin de aankondiging van de hoogte van de incassokosten en de vordering wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, dan mag de BTW pas berekend worden wanneer eerst de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) met een aankondiging van de BTW-verhoging verstuurd is, indien niet binnen 14 dagen wordt betaald.

Wanneer een schuldeiser BTW-plichtig is en zijn vorderingen verkoopt (bv telefoonvorderingen), wordt door de nieuwe schuldeiser veelal BTW over de incassokosten berekend. Dat is echter aanvechtbaar. Zie hier voor meer info.

Kosten voor een betalingsregeling

Bij een betalingsregeling sluit de schuldenaar een overeenkomst met de schuldeiser om de vordering in termijnen te voldoen. Wanneer daarin een clausule is opgenomen dat voor elke betalingstermijn bijvoorbeeld € 5,00 aan kosten berekend wordt, dan is dat alleen geldig wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die gelden voor het in rekening brengen van redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten).
Dus het in rekening brengen van kosten voor een betalingsregeling is vernietigbaar wanneer:

 • dit overeengekomen is wanneer betrokkene nog niet te laat was met betalen (niet in verzuim);
 • er voorafgaand aan de overeenkomst geen correcte 14-dagenbrief is verstuurd.

Wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen de ten onrechte in rekening gebrachte kosten worden teruggevorderd. Eenvoudiger is natuurlijk om bij de laatste betalingstermijn de ten onrechte in rekening gebrachte kosten te verrekenen.

Uitspraken Meer informatie

Verborgen dubbele incassokosten

Het komt regelmatig voor dat er dubbele incassokosten in rekening worden gebracht. De schuldeiser heeft eerst zelf al een eigen incassotraject met eigen incassokosten in gang gezet en vervolgens wordt de verdere invordering uitbesteed aan een incassobureau. Het incassobureau berekent dan ook nog eens incassokosten. Dubbele incassokosten dus.
Zie onderstaand voorbeeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wet maximering incassokosten dat deze praktijken niet zijn toegestaan. Er mag slechts één keer incassokosten berekend worden.

Een voorbeeld 
Het incassobureau int een vordering voor een energiebedrijf. Op de specificatie staat een hoofdsom van € 240. In werkelijkheid is de hoofdsom eigenlijk € 200 want het energiebedrijf heeft zelf al € 40 aan kosten berekend. Op de specificatie van het incassobureau zijn deze kosten opgenomen in de hoofdsom met het gevolg dat er € 40 te veel berekend wordt.

Specificatie De werkelijke kosten Te veel berekend
Hoofdsom € 240 Hoofdsom € 200 Berekend € 80
Rente tot heden € 4,03 Rente tot heden € 4,03 Maximum incassokosten € 40
Incassokosten € 40 Incassokosten € 40 Te veel € 40
Kosten schuldeiser € 40
Totaal € 284,03 Totaal € 284,03

Meer interessante weetjes en nieuwtjes leven over incasso of heeft u wanbetalers: Kijk dan op onze speciaal ingerichte website: Dutch Debts: http://www.dutch-debts.nl/2018/04/

 

Wat zijn uw betalingstermijnen en waar ligt de winst?

U kent het wel: er zijn een aantal klanten laat met betalen terwijl u uw leveranciers ook moet betalen. Dertig dagen is de norm, maar landelijk gezien neemt men met gemak er nog eens twee weken bij. Of langer. Wij zelf zijn nog van de oude stempel en betalen facturen direct (zeker als daar een beloning tegenover staat) of binnen het vereiste termijn om een goede relatie tot stand te houden. Maar wat doet u als de klant toch in gebreke blijft? En hoe kunt u winst boeken? Dutch Debts zet het voor u op een rijtje.

Winst boeken is relatief – sommige bedrijven zijn blij als er binnen het termijn betaald wordt. Daarom is de administratie van groot belang om de betalende klant en de openstaande rekeningen goed in de gaten te houden. U bent immers geen bank die de lopende zaken voor financiert. Een doeltreffend middel is om bijvoorbeeld een percentage uit te loven: Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum kunt u 1 tot bijvoorbeeld 5 % betalingskorting (van het netto-goederenbedrag) in mindering brengen. Bedrijven ontvangen nu geen rente bij hun eigen bank (en moeten binnenkort betalen) dus die zullen blij zijn met deze regeling. 

Maak duidelijk wat uw betalingstermijnen zijn en wat u rekent aan incassokosten en wettelijke rente.

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Wettelijke betalingstermijnen

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd.

Business-to-business (B2B)

 • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
 • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
 • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt als inkoop- en leveringsvoorwaarden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2014) en de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014).

Wat kunt u doen als uw klant niet betaalt?

Als uw klant uw factuur niet of te laat betaalt, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als uw schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding is een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Is uw schuldenaar een bedrijf (B2B)? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Hebt u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Moet u een aanmaning naar uw klant sturen?

Alleen als uw klant een consument is. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht.

Dutch Debts is een initiatief van Avinci Advocaten – wij doen niet anders dan geschillen, overeenkomsten en betalingsvoorwaarden bij de rechter uitvechten. Nu hoeft het niet altijd zo ver te komen en daarvoor hebben wij Dutch Debts bedacht. Een snelle, efficiënte manier om uw geld zo snel mogelijk op uw bankrekening te krijgen. Eerst in goed overleg, vervolgens met daadkracht. Dutch Debts gaat net iets verder dan een gewoon incasso bureau door hun back-up en enorme ervaring van de advocaten die er achter zitten -alleen betaalt u dan niet de hoofdprijs. Wilt u weten hoe? Kijk dan eens op onze website of maak een afspraak met directeur Mr Arthur Hansen om te kijken wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Info Bron: ondernemersplein, pianoooo.nl, rijksoverheid.nl, rvo.nl, rechtspraak.nl consuwijzer.nl